Foreningsvedtægter for Stemmehørernetværket.

§ 1. Navn.

Foreningens navn er Stemmehørernetværket.

§ 2. Formål.

Formålet er:

 • At være medvirkende til at mennesker som ”hører stemmer” får et bedre liv.
 • At være en del af det internationale stemmehørernetværk – Intervoice.
 • At etablere gensidig støtte for stemmehørere og deres pårørende, bl.a. ved at etablere grupper der arbejder med stemmehøring.
 • At formidle viden om stemmehøring
 • At arbejde for afstigmatisering af mennesker der hører stemmer.

Stemmehørernetværket er uafhængig af partipolitiske, behandlermæssige, religiøse og økonomiske interesser.

§ 3. Medlemskab.

1. Medlemskab af Stemmehørernetværket er for

 • stemmehørere i Danmark.
 • personer som er interesseret i at fremme Stemmehørernetværkets arbejde.
 • diverse foreninger og organisationer som har en interesse i at fremme Stemmehørernetværkets arbejde.

Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent.

2. Bestyrelsen har retten til at opsige ethvert medlemskab, hvis der er tungtvejende grunde derfor. Den hvis medlemskab overvejes ophævet har ret til at blive hørt af bestyrelsen inden endelig beslutning.

§ 4. Daglig ledelse.

1. Ved den årlige generalforsamling vælges en bestyrelse der konstituerer sig selv med: Formand, næstformand, sekretær og kasserer. Disse personer varetager den daglige ledelse. Formand og næstformand skal være stemmehører.

2. Ovenstående personer vælges for et år ad gangen indtil næste generalforsamling, men skal have mulighed for genvalg.

3. Den daglige ledelse er selvskrevne medlemmer af eventuelle udvalg.

§ 5. Generalforsamling.

1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt med udgangen af april måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel skriftligt til samtlige medlemmer.

3. Forslag til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

4. Alle medlemmer, inkl. de kollektive, der senest ugedagen forinden har betalt kontingent, kan deltage i generalforsamlingen.

5. De individuelle medlemmer er stemmeberettigede.

6. Dagsorden har følgende faste punkter:

 • Valg af referent og dirigent
 • Formandens beretning
 • Foreningens regnskab, kontingent og budget for kommende år
 • Indkomne forslag
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer – bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer.
 • Valg af bestyrelsessuppleanter.
 • Valg af revisor og suppleant
 • Evt.

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling.

Formanden kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling ligesom der skal afholdes ekstraordinær generalforsamling når 1/3 af medlemmerne skriftligt begrunder det overfor bestyrelsen.

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter anmodningen. Indkaldelse skal udsendes senest 2 uger før afholdelsen.

Dagsorden til den ekstraordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 • Valg af dirigent og referent
 • Generalforsamlingens emne
 • Indkomne forslag
 • Evt.

§ 7. Bestyrelsen.

Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 7 højst 9 medlemmer.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 2/3 af medlemmerne er til stede.

Regnskabsåret følger kalenderåret.

§ 8. Vedtægtsændringer.

Vedtægtsændringer kan vedtages af 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede på den ordinære generalforsamling. Hvis der er mindre end 2/3 flertal kan ændringerne vedtages på næste generalforsamling med almindeligt flertal af de fremmødte stemmeberettigede.

§ 9. Ved afstemninger.

I tilfælde af afstemninger skal der, i alle organer, altid være overvægt af stemmehørere. Er dette ikke tilfældet tildeles de stemmehørende flere stemmer, så de altid vil have majoriteten i forhold til ikke stemmehørere.

§ 10.Opløsning af foreningen.

Foreningen kan kun opløses på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Ved opløsning af foreningen tilfalder foreningens aktiver andre foreninger for stemmehørere og for personer med psykiske lidelser.