Forårskonference i Aalborg        Torsdag den 2/5-2024 9:15-16:00

 

Sted:

Trekanten kulturhus

Sebbersundvej 2A

9220 Aalborg Øst

 

Temaet for dagen: Forandringernes fremtid

-Hvad er det, der hjælper forandringer på vej og hvad kan være med til at fastholde dem?

 

Det er aldrig nemt, at gøre noget på en anden måde end du er vant til, men for at ændre din situation, er du ofte nødt til at gøre noget anderledes. Dette vil være omdrejningspunktet for denne konference og det vil tage udgangspunkt i personlige beretninger og fagfolk, der arbejder med det til dagligt.

Det er almindeligt kendt at hvis en måde at løse en udfordring ikke har virket de første 10 gange du har forsøgt, vil det højest sandsynligt heller ikke fungere den 11.

Uanset om du arbejder som fagperson, er pårørende eller er stemmehører, så har tanken nok strejfet dig flere gange: Hvorfor sker der ikke ændringer eller hvorfor falder jeg tilbage i de gamle mønstre?

På konferencen vil du møde personer, der har gjort noget helt andet end de var vant til og opnået store forandringer.

Vi vil i løbet af dagen høre oplæg fra tre forskellige personer, som hver især vil fortælle om, hvordan de selv har arbejdet med forandringer, på et personligt eller professionelt niveau.

 

Oplægsholderne er:

 

Maria Winther Osmundsen, medlem af stemmehørernetværkets bestyrelse. Maria har hørt stemmer og set syner det meste af sit liv. Hun vil fortælle om, hvordan hun er gået fra at være forpint og bange for hendes stemmer, til at have det godt på grund af hendes stemmer.

 

Jonas Ditlevsen er cand.psych. fra Aarhus universitet og stifter af Projekt KUBA, en aktivistisk virksomhed, der både arbejder for at fremme et paradigmeskift inden for psykisk lidelse, og som tilbyder terapi, kurser og oplæg. Jonas har i over 10 år været en ivrig og nysgerrig debattør indenfor sundhed, særligt med fokus på psykiatrien og diskursen om psykisk sygdom.

 

Til sidst vil der være et oplæg omkring Maastricht-tilgangen, der er en metode til at nærmere undersøge, hvordan den enkelte stemmehørers oplevelser med stemmer, syner eller andre sanselige oplevelser er. Det kan ligeledes bruges til at opdage sammenhænge mellem de sanselige oplevelser og personens mulige udfordringer i hverdagen. Mange oplever, efter at have arbejde med dette, at stemmerne, synerne eller de sanselige oplevelser er mindre skræmmende og dermed giver mere

plads til egentlig recovery.

 

Der vil ligeledes være et panel af stemmehørere, der vil give en unik mulighed for at få indblik i stemmehøring og mestringsstrategier!

Stedet hvor I har mulighed til at spørge panelet om alt det i brænder inde med omkring stemmehøring?

Hvad kan man gøre som stemmehører eller som hjælper?

Og vigtigst af alt, finde ud af, at man ikke er alene!

 

Pris for deltagelse:

Ikke-medlemmer: 210 kr. pr. person

Medlemmer med personligt medlemskab: 110 kr.

Institutioner med Udvidet Institutionsmedlemsskab: 160 kr. pr person

- OBS! Prisen for Udvidet institutionsmedlemsskab gælder personale og beboere tilknyttet institutionen.

 

Det vil være muligt at bestille mad i form af tærte og salat for 55 kr., hvilket skal bestilles og betales senest den 24. april kl 12:00. (Der er nu lukket for tilmelding)

 

Tilmeldingen er først gældende når formularen på stemmehoerer.dk er udfyldt og pengene er overført. Sidste dag for tilmelding er mandag den 29. april. 

 

Igennem hele dagen vil der være mulighed for at mødes med andre, der enten kæmper eller har kæmpet med udfordringer, der minder om dine, og får muligheden for at spørge ind til hvad der har hjulpet dem.

 

Vi glæder os til at møde jer!

 

Med venlig hilsen,

Stemmehørernetværket i Danmarks bestyrelse.

Programmet for dagen ser sådan ud:

9:15 Velkomst

9:30 - 10:30 Maria Winther Osmundsen

10:30-11:00 Pause

11:00-12:00 Stemmehørerpanel

12-13 Frokost

13:00-14:45 Jonas Ditlevsen

14:45-15:00 pause

15:00-16:00 Oplæg om Maastricht-tilgangen

Hvad arbejder vi for?


 • at skabe opmærksomhed og accept af stemmehøring, paranoia og andre usædvanlige oplevelser.
 • accept og forståelse for at disse oplevelser er meningsfulde, forståelige og relateret til ens liv.
 • at give alle, der har disse oplevelser, muligheden for at tale frit sammen om dem, i trygge fordomsfrie rammer.
 • at støtte enhver med disse oplevelser til at finde sin egen, individuelle vej til at komme til en forståelse af dem, lære af dem, og opnå personlig udvikling igennem dem.
 • at det er muligt, ved at ændre ens relation til dem, at komme til at leve et helt og fyldestgørende liv.
 • at det bliver muligt at vælge andre former for hjælp, end psykiatriens, hvis man ønsker det


Det gør vi ved at:

 • skabe og støtte udbredelsen af selvhjælpsgrupper. 
 • organisere og gennemføre undervisning/workshops/foredrag for såvel stemmehørere, professionelle som andre interesserede.
 • tæt samarbejde med Intervoice; det internationale stemmehørernetværk
 • arbejde for bedre vilkår for stemmehørere

.

Vedtægter

Paragraf 1

Stk. 1. Foreningens navn er Stemmehørernetværket i Danmark, og betegnes herefter som ”stemmehørernetværket”

 

Paragraf 2 Formål

Stk. 1.1 At støtte op om, at mennesker der hører stemmer, ser syner eller har andre sanselige oplevelser, får kendskab til, at de ikke er alene.

Stk. 1.2 At etablere gensidig støtte for stemmehørere, deres pårørende og fagfolk ved blandt andet at afholde konferencer.

Stk. 1.3 At formidle viden om stemmehøring.

Stk. 1.4 At arbejde for afstigmatisering af mennesker der hører stemmer, ser syner eller har andre sanselige oplevelser.

Stk. 1.5 At støtte op om mennesker der hører stemmer, ser syner eller har andre sanselige oplevelser, samt deres pårørende ved at skabe kontakt til personer, der laver individuelle forløb og/eller stemmehørergrupper, der arbejder med en tilgang, der er dialog- og traumefokuseret.    

Stk. 2. Stemmehørernetværket er uafhængig af partipolitiske, behandlermæssige, religiøse og økonomiske interesser.

Stk. 3. Stemmehørernetværket er en del af det internationale stemmehørernetværk, Intervoice.

Stk. 3.1 At oplyse om Intervoice.

 

Paragraf 3 Medlemskab

Stk. 1. Medlemskab af Stemmehørernetværket er for:

Stk. 1.1 Personer i Danmark der hører stemmer, ser syner eller har lignende oplevelser på andre sanser.

Stk. 1.2 Personer som er interesserede i, at fremme Stemmehørernetværkets arbejde.

Stk. 1.3 Diverse foreninger og organisationer som har en interesse i at fremme Stemmehørernetværkets arbejde.

Stk. 1.4 Pårørende og fagfolk, der er interesserede i at støtte stemmehørere ud fra et traumefokuseret synspunkt.

Stk. 2. Indmeldelse sker ved at udfylde formularen på hjemmesiden www.stemmehoerer.dk og efterfølgende betale kontingent. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.

Stk. 2.1 Kontingentet gælder kun for indeværende år.

Stk. 3. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent.

Stk. 4. Bestyrelsen har retten til at opsige ethvert medlemskab, hvis der er tungtvejende grunde herfor. Den hvis medlemskab bliver ophævet, har retten til at blive hørt af bestyrelsen, inden en endelig beslutning.

Stk. 5 Hvis man ikke længere ønsker medlemskab kan udmelding foregå ved at sende en mail til kasserer@stemmehoerer.dk

Stk. 5.1. Ved udmelding refunderes kontingentet ikke.

 

Paragraf 4 Daglig ledelse

Stk. 1.1 Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af næstformanden, kassereren og højest 6 andre medlemmer. Formanden og næstformanden skal enten være stemmehørere og/eller have lignende oplevelse på de andre sanser, eller tidligere have haft sådanne oplevelser.

Stk. 1.2 Efter generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig selv med formand, næstformand, kasserer, sekretær og menige medlemmer.

Stk. 1.3 Bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for 2 år af gangen.

Stk 1.3.1 Det er bestyrelsens opgave at sikre at det kun er halvdelen af bestyrelsen, der stiller op til valg, og at intet bestyrelsesmedlem sidder længere end 2 år uden at de er blevet valgt til dette af generalforsamlingen.

Stk. 1.4 Bestyrelsens medlemmer skal have mulighed for genvalg.

Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med gældende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 3. Bestyrelsen er selvskrevne medlemmer af eventuelle udvalg.

Stk. 4. Formanden – og i dennes fravær næstformanden – indkalder til og leder bestyrelsesmøder. Indkaldelse sker skriftligt, når formanden skønner det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af bestyrelsen fremsætter ønske herom.

Stk. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 2/3 af medlemmerne er til stede.

Stk. 6. Opstilling til bestyrelsen kan kun ske på følgende måde:

 • Ved at fremsende en præsentation til bestyrelsens mail senest 8 dage før generalforsamlingen, så denne kan præsenteres på generalforsamlingen.

Stk.7. Det er kun formanden, næstformanden og kassereren, der har adgang til bank, MitID og lignende

Stk. 7.1. Der skal altid være mindst 2 medlemmer af bestyrelsen der har adgang til emnerne beskrevet i stk. 7.

 

Paragraf 5 Generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2.1 Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i 2. halvår.

Stk. 2.2 Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 3 ugers varsel skriftligt til alle medlemmer.

Stk. 3.1 Forslag til dagsorden eller vedtægtsændringer, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

Stk. 4. Mødeberettigede på generalforsamlingen, er alle medlemmer, der senest 7 dage forinden har betalt kontingent.

Stk. 4.1 Stemmeberettigede på generalforsamlingen, er medlemmer med personligt medlemskab, der senest 7 dage forinden har betalt kontingent.

Stk. 5. Generalforsamlinger afholdes ved fysisk fremmøde eller hvis det ikke er muligt kan det afholdes online.

Stk. 6. Dagsorden har følgende faste punkter:

 • Valg af referent og dirigent.
 • Præsentation af bestyrelsen
 • Formandens beretning.
 • Foreningens regnskab, kontingent og budget for kommende år.
 • Indkomne forslag.
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 • Valg af bestyrelsessuppleanter.

 

Paragraf 6 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Formanden kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling, ligesom der skal afholdes ekstraordinær generalforsamling når 1/3 af medlemmerne begrunder det overfor bestyrelsen.

Stk. 2. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter anmodningen. Indkaldelse skal udsendes senest 2 uger før afholdelsen.

Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes online eller med fysisk fremmøde.

Stk. 4. Dagsorden til ekstraordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 • Valg af dirigent og referent.
 • Generalforsamlingens emne.

 

Paragraf 7 Økonomi

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister. 

Stk. 3. Formanden, næstformanden og kassereren afstemmer regnskabet og det skal gøres umiddelbart før generalforsamlingen

 

Paragraf 8 Vedtægtsændringer

Stk. 1. Vedtægtsændringer kan vedtages af 2/3 flertal af de stemmeberettigede på den ordinære- eller ekstraordinære generalforsamling. 

Stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

 

Paragraf 9 Afstemninger

Stk. 1. Ordinære- og ekstraordinære generalforsamlinger med fysisk fremmøde, træffer sine afgørelser ved simpelt flertal og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når dette begæres af én mødedeltager, og ved valg til bestyrelsen.

Stk. 2. Ordinære- og ekstraordinære generalforsamlinger der afholdes online, træffer sine afgørelser ved simpelt flertal og ved håndsoprækning.

Stk. 2.1. Dette gælder dog ikke ved vedtægtsændringer som beskrevet i §8

Stk. 3. Ved valg til bestyrelsen:

Stk. 3.1 Hvis der stiller flere end 9 op til bestyrelsen, skal der afholdes kampvalg.

Stk. 3.2 Kampvalg indledes ved, at alle får mulighed for at fremføre deres synspunkter, begrundelse for at stille op osv.

Stk. 3.3 Der fremstilles stemmesedler med alle de opstilledes navne, som udleveres til alle stemmeberettigede.

Stk. 3.4 Der må afgives maksimalt 9 stemmer, hvilket svarer til antallet af bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 3.5 Hvis der afgives mere end 9 stemmer, erklæres stemmesedlen ugyldig. Og ingen af stemmerne må tælles med.

Stk. 3.6 Optælling af stemmer må kun udføres af personer der ikke er opstillede.

 

Paragraf 10 Opløsning af foreningen

Stk. 1. Foreningen kan kun opløses på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2. Ved opløsning af foreningen tilfalder foreningens aktiver fortrinsvis andre foreninger for stemmehørere i Danmark dernæst foreninger for stemmehørere i udlandet eller alternativt foreninger for personer med psykiske lidelser.

Stk. 2.1 Bestyrelsen kommer med et forslag til fordelingen af aktiverne, og generalforsamlingen skal godkende denne.